JUDr. Zuzana Ondrejovičová - advokátska kancelária, správca konkurznej podstaty, dražobná spoločnosť JUDr. Zuzana Ondrejovičová - advokátska kancelária, správca konkurznej podstaty, dražobná spoločnosť

zuzana ondrejovičová

o advokátskej kancelárii

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Ondrejovičová poskytuje komplexné právne služby v oblasti obchodného, korporátneho, občianskeho, pracovného práva a komunálneho práva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Zabezpečuje zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy. Poskytuje odborné právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv, listín a iných právnych dokumentov, vypracovanie žalôb a iných právnych podaní. Advokátska kancelária poskytuje i odborné právne poradenstvo v oblasti obchodného, korporátneho, občianskeho a pracovného práva podľa právneho poriadku Českej republiky.

JUDr. Zuzana Ondrejovičová zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6046, ukončila štúdium práva v roku 2005 vykonaním štátnej záverečnej skúšky a obhajobou diplomovej práce na tému "Osobnostné práva" na Právnickej fakulte Trnavkej univerzity v Trnave. V roku 2008 vykonaním rigoróznej skúšky a obhajobou rigoróznej práce na tému "Nekalá súťaž" jej bol udelený akademický titul "JUDr."